Sunday, October 24, 2010

കൊല്ലത്ത് ദളിതര്‍ക്ക് നേരെ സി.പി.എം.അക്രമം: നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് പൊലിസ് സ്റ്റേഷനുമുന്നില്‍ വന്‍ ധര്‍ണ


ISbv¡Â: kn.]n.F½nsâ t\XrXz¯n ZenXv tImf\nIfn hym]Iamb A{Ia§Äs¡Xntc സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പടെ ആയിരത്തിലേറെ വരുന്ന Un.F¨v.BÀ.Fw {]hÀ¯IÀ ISbv¡Â t]menkv kvtäj\v ap¶n A\nÝnXIme [ÀW XpS§n. [ÀWbv¡v apt¶mSnbmbn ISbv¡Â _kv kvämân\v ap¶n \n¶pw Bcw`n¨ {]IS\w ISbv¡Â kvtäj\v ap¶n t]menkv XSªp.
kw`hw Adnªv sImÃw Fkv.]n lÀjnZm A«Ãqcn Øes¯¯n Un.F¨v.BÀ.Fw P\d sk{I«dn hÀ¡e Zmkpambn NÀ¨ \S¯nsb¦nepw {]XnIfmb kn.]n.Fw {]hÀ¯Isc AdÌv sN¿msX kac¯n \n¶pw ]n³amdnsöv At±lw Adnbn¨p.
NnXd ]©mb¯v sFc¡pgn H¶mw hmÀUv Un.F¨v.BÀ.Fw Øm\mÀYn Fw aRvPphnsâ t]mfnMv GPâpamsc kn.]n.Fw {]hÀ¯IÀ aÀദ്ദിക്കുകയും രണ്ടു ഡി.എച്.ആര്‍.എം. പ്രവര്‍ത്തരുടെ vv വീടുകള്‍ ചുട്ടെരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
CXns\Xntc PnÃm]©mb¯v ISbv¡Â Unhnj³ kn.]n.Fw Øm\mÀYn A\´Ipkpaw, ap³ ]©mb¯v AwKw kt´mjv ssIemkv, {_m©v sk{I«dn \fn\m£³ F¶nhÀs¡XntcbmWv Un.F¨v.BÀ.Fw {]hÀ¯IÀ ISbv¡Â t]menkv kvtäj\n ]cmXn \ÂInbncp¶p.
F¶mÂ, ChÀs¡Xntc tIskSp¡phm³ t]menkv X¿mdmbnÃ. CXn {]Xntj[n¨mWv t]menkv kvtäj\v ap¶n [ÀW Bcw`n¨Xv.
[ÀW Un.F¨v.BÀ.Fw t\Xmhv keo\ DZvLmS\w sNbvXp. P\d sk{I«dn hÀ¡e Zmkv, apXnÀ¶ ZenXv t\Xmhv ]´fw cmtP{µ³ kwkmcn¨p.

No comments:

Followers